2003_StephanConrady_Katalog_Cover

2003_StephanConrady_Katalog_S14-15

Stephan Conrady, Bilder und Objekte 1996 - 2002
Konzept + Design, Michael Hofstetter
Universitätsdruckerei Wolf & Sohn, 2003